Privacy verklaring & Disclaimer

Via de website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Cleanup All acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houdt Cleanup All zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de website verkrijgt Cleanup All bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven worden bewaard en gebruikt, in het kader van de opgevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze verstrekt worden om te verwerken.

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruikt Cleanup All NAW-gegevens, e-mailadres en verdere (optionele) zelf opgegeven informatie.


Gebruik en opslag van vrijwilligersgegevens


Ter behoeve van een goede dienstverlening ontvangt Cleanup All bepaalde gegevens, zoals NAW gegeven. Cleanup All verklaart alle gegevens uitsluitend te gebruiken ter behoeve van en alleen voor noodzakelijk gebruik. Gegevens worden nooit gedeeld met derden tenzij anders nadrukkelijk vermeld of tenzij daar noodzaak toe is en altijd met schriftelijke toestemming.
Klant/vrijwilligers-gegevens worden voor een termijn van tenminste 2 jaar veilig bewaard.

Reclame

Onze stichting heeft geen winstoogmerk. Onze evenementen worden actief gecommuniceerd en gepromoot. Daarnaast worden onze sponsoren zowel op de website als socialmedia veelvuldig genoemd inclusief link naar externe websites

Nieuwsbrief

Bij het aanmelden als vrijwilliger voor een evenement, het bestellen in de webshop of zelf aanmelden voor de nieuwsbrief worden de NAW-gegevens gedeeld met Mailchimp. Afmelden voor deze lijst is mogelijk onderaan iedere nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van uw verzoek. Daarbuiten deelt Cleanup All de verstrekte gegevens niet met derden. Wel zijn op de website social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten persoonsgegevens.

Cookies

Op de website worden door Cleanup All, en derden, cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan de website het apparaat van bezoekers worden geplaatst of via het apparaat uitgelezen kunnen worden. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen en social media toepassingen mogelijk te maken.

Beveiliging

Cleanup All neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de website te gebruiken. Daarna bewaard Cleanup All gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de site zijn verbonden. Cleanup All kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Cleanup All raadt aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Cleanup All behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat bezoekers van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Cleanup All opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die met uw toestemming gebruikt worden, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens wilt laten beperken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Cleanup All als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Cleanup All
info@cleanupall.nl
Dijkshoornseweg 177
2614 KC Delft
06-57203159
KVK 81767218

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden onttrokken. Op sommige foto’s zijn (portret)rechten van toepassing, foto’s mogen niet zonder toestemming en bronvermelding gedeeld worden.